แผนการจัดฝึกอบรมภายใน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (Inhouse Training Schedule)

ปี  เดือน  วิทยากร    แสดงหัวข้อที่ต้อง LEARNING TIME ขณะนี้
ลำดับ
 หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่อบรม
สถานะ
ทีม
วิทยากร
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม