แผนการจัดฝึกอบรมภายใน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (Inhouse Training Schedule)

ปี  เดือน  วิทยากร    แสดงหัวข้อที่ยังไม่ถึงเวลา LEARNING TIME
ลำดับ
 หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่อบรม
สถานะ
ทีม
วิทยากร
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรมลำดับ
 หัวข้อการฝึกอบรม(เฉพาะกลุ่ม)
วันที่อบรม
สถานะ
ทีม
วิทยากร
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม