แผนการจัดฝึกอบรมภายใน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (Inhouse Training Schedule)

ปี  เดือน  วิทยากร    แสดงหัวข้อที่ยังไม่ถึงเวลา LEARNING TIME
ลำดับ
 หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่อบรม
สถานะ
ทีม
วิทยากร
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม
1
  Code White สารเคมีหกรั่วไหลและก๊าซทางการแพทย์รั่วไหล 2564
2021-04-28 ถึง 2021-05-15
LEARNING TIME
  6 
  10 
ผ่าน
ทีม FMS
คุณวารุณี อุณจักร, คุณฐิติพันธ์ ไม้ประเสริฐลำดับ
 หัวข้อการฝึกอบรม(เฉพาะกลุ่ม)
วันที่อบรม
สถานะ
ทีม
วิทยากร
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม